बजार

बजारमा हुने अार्थिक गतिविधि यहाँ प्रस्तुत छन् ।